Syrena WARSZAWSKA INTERNETOWA GRUPA DYSKUSYJNA Piątek, 23 października 2020

WARSZAWSKI OKRĄGŁY STÓŁ TRANSPORTOWY

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

R E K O M E N D A C J E

przyjęte na IV spotkaniu WOST w dniach:
26 października,
13, 20 i 27 listopada,
6, 13 i 27 grudnia 2001 r.

Część I Zagadnienia ogólne
Część II Zagadnienia organizacyjno-prawne
Część III Inżynieria drogowa
Część IV Nadzór
Część V Działania edukacyjno-informacyjne

I.Zagadnienia ogólne

Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych w Warszawie corocznie wzrasta. W 2000 roku osiągnęła poziom około 800.000.
Rozwojowi motoryzacji w mieście towarzyszą liczne wypadki drogowe.
W ostatnich trzech latach w ponad 7.000 wypadkach drogowych zginęło 519 osób, a 8.264 odniosło obrażenia.
Szczególnie dramatyczna jest sytuacja pieszych - w ostatnich latach ponad 65% wszystkich ofiar śmiertelnych.
Wiele wskazuje na to, że żywiołowy rozwój motoryzacji indywidualnej oraz kształtowanie środowiska drogowego głównie pod kątem potrzeb i możliwości kierowców pojazdów silnikowych zagraża zdrowiu i życiu niechronionych oraz słabszych użytkowników dróg (piesi, rowerzyści, niepełnosprawni, osoby starsze, dzieci) oraz ogranicza swobodę ich poruszania się po mieście. Taki kierunek kształtowania miasta jest sprzeczny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

WOST zwraca uwagę, że obecne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców Warszawy w ruchu drogowym jest 2-3-krotnie wyższe od występującego w większości stolic Europy Zachodniej. Niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w mieście pociaga też za sobą znaczne straty finansowe. Straty związane z wypadkami drogowymi - szacowane wg metodologii stosowanej w Unii Europejskiej - osiagnęły w 2000 r. w Warszawie poziom 134 mln EURO (ponad 508 mln PLN).

Zdaniem WOST-u, główne przyczyny niskiego stanu BRD w Warszawie to:
  • zdecydowanie niewystarczający nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ruchu drogowym; mimo tak gwałtownego wzrostu ilości pojazdów, liczba policjantów ruchu drogowego pozostaje niezmienna od kilkunastu lat;
  • braki w stosowaniu rozwiązań z zakresu inżynierii drogowej poprawiających BRD;
  • słaba edukacja w zakresie BRD.
Biorąc to pod uwagę WOST skupił się na przygotowaniu rekomendacji dotyczących działań o charakterze ogólnym i szczegółowym w następujących dziedzinach:
  • organizacyjno-prawnych;
  • ˇ prewencji, w podziale na: - inżynieria drogowa, - nadzór, i - działania edukacyjno-informacyjne.
II.Zagadnienia organizacyjno-prawne

WOST postuluje pilne przyjęcie przez Zarząd Miasta jednego, wspólnego programu poprawy BRD w mieście, skoordynowanie działań wszystkich struktur administracji rządowej oraz samorządowej, organizacji i instytucji państwowych i pozarządowych oraz jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianym BRD. WOST proponuje, aby Zarząd Miasta oparł swoją działalność na opracowanym już Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Warszawski, określił jednoznaczny, liczbowy cel działania (np. 30% spadek liczby wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych w ciągu następnych 3 lat) a także sprecyzował kierunki przedsięwzięć prewencyjnych.

Podstawą działalności w dziedzinie BRD powinny być profesjonalnie przygotowane krótkoterminowe programy działania, przy których konstruowaniu należy wykorzystać najlepsze doświadczenia krajowe i zagraniczne oraz wyniki analiz stanu bezpieczeństwa w Warszawie. Zdaniem WOST-u przy wyborze przedsięwzięć prewencyjnych powinno się preferować rozwiązania znane ze swej skuteczności, możliwe do szybkiego wdrożenia i akceptowalne społecznie. WOST postuluje także wprowadzenie praktyki corocznej oceny stanu realizacji programu poprawy BRD. Integralnym składnikiem takiej oceny powinna być analiza przygotowana przez instytucję niezależną od władz miasta.

Skuteczna działalność prewencyjna w dziedzinie BRD wymaga ścisłej, wieloletniej i rzeczywistej współpracy administracji rządowej i samorządowej z wieloma instytucjami, organizacjami i społecznościami lokalnymi. WOST zwraca uwagę na fakt, że do tej pory nie ma w Warszawie osoby odpowiedzialnej za stan BRD. Nie udało się też stworzyć prawnych, finansowych i organizacyjnych podstaw dla podejmowania działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń występujących na ulicach. Działania prewencyjne są w związku z tym rozproszone i często mało skuteczne. WOST uważa, że problem rzeczywistego skoordynowania wysiłków podejmowanych na rzecz poprawy stanu BRD powinien być rozwiązany w trybie pilnym.

Zdaniem WOST-u skala kosztów społecznych wynikających z niskiego BRD w mieście uzasadnia konieczność wydzielenia w budżecie miasta specjalnych środków na poprawę tego stanu. WOST rekomenduje także pilne podjęcie prac nad pozyskaniem dodatkowych środków z funduszów prewencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych, wpłat sponsorów, pożyczek zagranicznych i odpisów, m.in. z mandatów karnych za wykroczenia drogowe, zasądzanych przez sądy nawiązek związanych z przestępstwami w ruchu drogowym, opłat transportowych czy opłat z tytułu wydawania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.

WOST zwraca uwagę na konieczność pilnego uporządkowania systemu rejestrowania i analizy danych o wypadkach i kolizjach drogowych. Obecnie w mieście funkcjonuje kilka odrębnych baz danych opartych na policyjnych doniesieniach o wypadkach i kolizjach drogowych, z których każda z osobna koncentruje się jedynie na wybranych aspektach BRD. WOST proponuje rozważenie stworzenia w mieście jednego, wspólnego dla wszystkich instytucji i organizacji Warszawskiego Systemu Informacji o Stanie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
System taki docelowo powinien gromadzić m. in. dane z policji, towarzystw ubezpieczeniowych i służby zdrowia, a także umożliwić monitorowanie i ocenę efektów realizowanych w mieście przedsięwzięć prewencyjnych. Podstawowe dane gromadzone w systemie winny być łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym zwłaszcza dla mieszkańców i dziennikarzy. WOST rekomenduje ponadto przygotowywanie - co pół roku - analizy stanu BRD w mieście, wraz z oceną realizowanych działań prewencyjnych. Wyniki tych analiz i ocen powinny być upowszechniane i ogólnie dostępne.

WOST zaleca wprowadzenie obowiązkowego audytu BRD, wykonywanego na różnych etapach procesu przygotowania i realizacji drogowych zadań inwestycyjnych oraz projektów zmian w organizacji ruchu.

WOST rekomenduje wprowadzenie obowiązku stosowania w pojazdach komunikacji miejskiej rozwiązań technicznych, u niemożliwiających przycięcie pasażera drzwiami, oraz wprowadzenie piasecznic we wszystkich tramwajach, niezależnie od stosowania innych technologii antypoślizgowych, a także wprowadzenie osłon na wózki kołowe wagonów tramwajowych.

WOST zaleca wprowadzenie do specyfikacji przetargów na zakup taboru warunków określających minimalną wystarczającą widoczność drzwi w pojazdach komunikacji miejskiej.III.Inżynieria drogowa

Bardzo istotną rolę w poprawie bezpieczeństwa ruchu na ulicach powinno odgrywać jego spowolnienie. Zdaniem WOST-u, pozytywne efekty uzyskane w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu po wprowadzeniu ograniczenia szybkości na obszarze Gminy Warszawa Centrum, są wystarczającą podstawą do rozszerzenia ograniczenia szybkości do 50 km/godz. na kolejne obszary miasta.

WOST uważa ponadto, że dla spowolnienia ruchu w centralnej części miasta należy:
  • realizować dodatkowe skrzyżowania z wszystkimi relacjami skrętnymi oraz dodatkowe przejścia dla pieszych;
  • korzystać z - przewidzianej przepisami - możliwości zwężania szerokości pasów ruchu.

WOST zaleca, aby sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach działa w ciągu całej doby, bez przełączeń na żółte pulsujące w okresie nocnym.

WOST zwraca uwagę, że zalecenia wynikające z analiz bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza dotyczących jego niezmotoryzowanych uczestników, powinny być wdrażane maksymalnie szybko. W najbliższych latach WOST postuluje szybką modernizację: